Campus WelsTechnik & Angewandte Naturwissenschaften

Bauteil IGebäudeplan

I|EG-001 I | IT - D.CAD Design CAD-Raum Erdgeschoss
I|EG-002 I | L - D.MOD Design Modellraum Erdgeschoss
I|EG-003 I | L - D.LAB Design Laboratorium Erdgeschoss